. Nazwa Kursu:
Metody pracy z dzieckiem zdolnym
- Adresaci:
Nauczyciele i wychowawcy na wszystkich poziomach edukacyjnych.
 
- Zakres szkolenia:
-• Definicje pojęć: zdolność, twórczość.
• Cechy dziecka zdolnego, twórczego, dobrego.
• Teoria inteligencji wieloczynnikowej.
• Model J. Rezulliego - F. Monksa.
• Przepisy prawa oświatowego regulujące pracę z dzieckiem zdolnym.
• Modele pracy z dzieckiem zdolnym.
• Przykład zadań rozwijających twórcze myślenie.
 
- Czas trwania:
8
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 120 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.