. Kursy Specjalistyczne :
-- Kurs adaptacyjny dla kandydatów na ANIMATORA KULTURY
-- Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)
-- Kurs na kierownika wypoczynku
-- Kurs na wychowawcę wypoczynku
-- Kwalifikacje dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy
-- Multimedia w pracy nauczyciela i szkoły
-- Podstawy obsługi komputera z wykorzystaniem internetu
 
. Kurdy Doskonalące :
-- Animator origami
-- Arteterapia jako jedna z form wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
-- Awans zawodowy nauczycieli
-- Diagnoza i współczesne modele pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w szkole
-- Dziecko z autyzmem w terapii behawioralnej
-- Elementy socjoterapii w pracy nauczyciela wychowawcy
-- Elementy sportów walki na zajęciach wychowania fizycznego
-- Ewaluacja wewnętrzna w szkole
-- Gimnastyka mózgu wg Paula Dennisona I i II stopień
-- Jak sobie poradzić ze złością i gniewem ucznia, rodzica, nauczyciela
-- Komunikacja odważna w pracy z trudnym uczniem
-- Konstruowanie autorskich programów nauczania w aspekcie założeń reformy edukacji
-- Kurs nauki gry w szachy od podstaw
-- Mediacje, negocjacje szkolne - jako metoda pracy z trudnym uczniem, rodzicem we współczesnej szkole
-- Metody pracy z dzieckiem zdolnym
-- Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci - czyli prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć
-- Nauczyciel - uczeń, między przemocą a dialogiem
-- Norma czy Problem? Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami w sferze seksualnej?
-- Ocenianie szkolne w świetle reformy edukacji
-- Odważnym komunikatem w agresję i przemoc
-- Opiekuńczo - wychowawcza interwencja specjalistyczna wobec dziecka w kryzysie we współczesnej szkole
-- Podstawy języka migowego
-- Problemy mobbingu i bullyngu uczniowskiego w placówce oświatowej. Diag. i profilaktyka pedag. przemocy szkolnej
-- Projektowanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do jakościowego rozwoju szkoły
-- Proszę, wymagam, oczekuję i nic - Co nauczyciel powinien wiedzieć o zmianach w rozwoju psych. dzieci - wczesny i -- środkowy wiek szkolny
-- Proszę, wymagam, oczekuję i nic - Co nauczyciel powinien wiedzieć o zmianach w rozwoju psych. młodzieży - wczesna i późna faza dorastania
-- Przedszkolak kreatywny - plastyka z metodyką
-- Rola wartości w edukacji – mocne i słabe strony teorii wychowawczych
-- Trudne zachowania uczniów w pigułce - jak sobie z nimi radzić nowoczesnymi metodami pracy?
-- Uzależnienia behawioralne - internet, komputer, komórka, gry
-- Współczesne metody psychomanipulacji pedagogicznej w sytuacjach trudnych i ekstremalnych
-- Wychowanie a psychomanipulacje
-- Zespół ASPERGERA - czyli jak pracować z dzieckiem zagadką?
-- Zmiana na dobre - praca z oporem ucznia, wychowanka, rodzica w procesie opiekuńczo-wychowawczym